Varför KulturCrew

Varför KulturCrew?

 • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
 • stärka elevinflytandet inom skolan
 • skapa ett nätverk med fokus på kultur och unga inom kommunen
 • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
 • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet
 • främja kommunal och regional samverkan kring kultur för barn och unga

Kulturcrew får kunskap och utbildning i

 • Värdskap: publikvärd, artistvärd, presentera arrangemanget och förbereda lokalen.
 • Marknadsföring: uppmärksamma och synliggöra arrangemanget genom media, affischer och andra kanaler.
 • Scenteknik: vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.
 • Planering: förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med kulturutövaren.
 • Delaktighet: på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan eller kommunen.

Vad i läroplanen stödjer tillsättandet av ett KulturCrew?

 • Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.
 • Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbets-liv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.
 • Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

Vad krävs för att en skola eller fritidsgård ska få delta i KulturCrew-projektet?

 • Ledningen måste stå bakom projektet och vara redo att skriva på en överenskommelse.
 • Två handledare måste utses. Det kan vara lärare, bibliotekarie, fritidsledare eller annan personal. Handledarna måste ges möjlighet att arbeta med KulturCrew på sin arbetstid.
 • Crewet måste ges möjlighet att ha möten under skoltid och kunna gå ifrån lektion, när uppdragen ska utföras.
 • De utsedda eleverna ska kunna åka på Musik i Blekinges/Musik i Syds utbudsdag och/eller Skolscen Sydost och vara delaktiga i urvalet av vad som sedan ska visas på skolan.
 • Skolan/kommunen måste stå för de kostnader som är förknippade med punkterna ovan.