verksamhetsplan för 2016

Styrelsens verksamhetsplan 2016-17

Övergripande – långsiktig inriktning på verksamheten

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska vara en naturlig part i regional samverkan med folkbildningen i Blekinge.

 

Regional partner till Studieförbunden

Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet), studieförbundens samverkansorgan på nationell nivå, och länsbildningsförbunden har ömsesidigt antagit avsiktsförklaringar om samverkan mellan förbundet och länsbildningsförbunden. Dessa kommer att omarbetas under 2016 men får anses som vägledande för det gemensamma arbetet.

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.

Studieförbunden är en intresse- och branschorganisation som ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället och prioriterar att arbeta inom områdena kvalitet och etik, folkbildningspolitisk kommunikation samt avtal och förhandlingar.

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom folkbildningen

Regionalt arbete

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom

 • att utveckla det lokala samarbetet i lokala samverkansråd, samt biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.
 • att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och opinionsbildande arbete.
 • att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande.

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte

 • att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och villkor
 • att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda medlemsorganisationerna
 • att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur och folkbildningen.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med folkbildning, scenkonst, kultur i omsorgen m.m.


Verksamheter och aktiviteter under 2016

Medlemsuppdrag

etik- o kvalitetsarbete

Det löpande etik- o kvalitetsarbetet där Bildningsförbundet genomlyser all lokal studieförbundsverksamhet i en kommun under ett år kommer 2016 att handla om verksamheten som genomfördes i Sölvesborg under 2015.

Inom Bildningsförbundet fortsätter diskussionen om utveckling och innehåll i studieförbundens regionala verksamhet. Vid styrelsens sammanträde i maj kallas studieförbunden att redovisa sin regionala verksamhet i perspektivet från Kulturplanen som ett underlag i fördelningen av de regionala anslagen.

 • En diskussion om hur vi kan utveckla formerna för överläggningen med Region Blekinge förs.

 

lokala samråd

De lokala folkbildningsråden stöds i sitt arbete gentemot beslutsfattarna i kommunerna. Bildningsförbundet medverkar vid överläggningar och tar fram lokala underlag och argumentationsmaterial.

 • Bildningsförbundet säkerställer att de lokala folkbildningsråden samlas två gånger om året.

 

Vi ska också sträva efter att de lokala samråden utgör en plattform för lokala samtal med andra kulturaktörer.

samverkan i sydost

Samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.

Konferenser för medlemsorganisationerna ska erbjudas hela den sydöstra regionen. Målsättningen, tillsammans med Kronoberg och Kalmar, är att erbjuda tre gemensamma aktiviteter till medlemmarna, dessutom genomförs överläggningar mellan arbetsutskott och styrelser.

 • Emmaboda-konferensen, vår gemensamma etik o kvalitetskonferens genomförs tillsammans med Kalmar och Kronoberg.
 •  En regional folkbildningskonferens för folkbildningen och beslutsfattare i kommuner och region genomförs på temat ”Folkbildning för mig, för dig för oss” om folkbildningens betydelse i perspektivet individ, grupp och struktur.

 

 

opinionsbildning

De lokala folkbildningsråden stöds i sitt arbete gentemot beslutsfattarna i kommunerna. Vi ska mera aktivt arbeta för att få till stånd dialoger mellan de lokala politikerna och de lokala folkbildningsråden.

Stafetten med planerade debattartiklar, en per månad och studieförbund, löper vidare. Ämnen fördelas efter respektive förbunds profil. Man kan med fördel söka skriva och underteckna artiklarna med människor som står oss nära men inte tillhör oss.

 

Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge

Bildningsförbundets regionala uppdrag utgår från en överenskommelse tecknad sommaren 2015 för perioden 2015-2017. Överenskommelsen grundar sig på Blekingestrategin och Blekinges regionala kulturplan 2015-2017. De regionala kulturverksamheterna ska särskilt beakta de horisontella målen i Blekingestrategin.

Villkoren grundas på de regionalt prioriterade områdena i den gällande kulturplanen, vilka är:

 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Samverkan
 • Delaktighet och mångfald
 • Internationellt

 

Blekinge Läns Bildningsförbunds uppdrag

Blekinge Läns Bildningsförbund är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och har ett medlemsuppdrag som övergripande kan beskrivas att vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.

Bildningsförbundet har uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala anslaget till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet ska vara ett stöd för kommunerna i Blekinge och de lokala studieförbunds-enheterna som i frågor som rör studieförbundsanslag, uppföljning och utvärdering av den lokala och regionala verksamheten.

 • Vid styrelsens möte i maj redovisas den regionala verksamheten och till denna redovisning bjuds också Region Blekinges nämnd för kultur in för att diskutera folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala utvecklingen.
 • Bildningsförbundet agerar för att kommuner och andra lokala aktörer bjuds in till de lokala folkbildningsråden.
 • Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de regionala anslagen till studieförbunden.

Bildningsförbundet ska under period stärka utvecklingen av följande regionalt prioriterade områden:

 

Barn och unga –

Bildningsförbundet ska fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola samt utveckla samordningen av Blekingemodellen i samverkan med verksamhetsföreträdare för andra konstformer.

 • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs en modell för hur Blekinge-modellen kan utvecklas.

 

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska tillsammans med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg utveckla det läsfrämjande arbetet för barn och unga, se strategi för litteratur och berättande.

 

Tillgänglighet

Blekinge läns Bildningsförbund ska genom Regional digital agenda ta fram en långsiktig plan för digitala lotsar.

 • Bildningsförbundets plan för digitala lotsar uppdateras och aktualiseras inom Regional digital agenda.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska lyfta fram årets utkomna litteratur från Blekinge i hela länet, se strategi för litteratur och berättande.

 • Utdelandet av Årets Blekingebok återupptas och delas ut under Berättarkraft 2016.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ansvarar för arrangörsstödet, detta ska användas till att stödja arrangörer över hela länet och stimulera nya arrangörer. Även föreningar kan söka stöd för scenkonstarrangemang.

 

Delaktighet och mångfald –

Bildningsförbundet ska utveckla det läsfrämjande arbetet genom samverkan med andra organisationer, med ett särskilt ansvar för vuxna ovana läsare.

 • Studieförbunden deltagande i Berättarkraft lyfts fram.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska fördela stöd till amatörer på teater- och dansområdet. Det regionala bidraget till teatersamordning ska avse den verksamhet som Bildningsförbundet och länsteaterföreningen samarbetar kring och som finansieras genom bidrag från Riksteatern. Samordningen avser dels kontakter mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och länets arrangörer och amatörer, dels Riksteatern Blekinges regionala verksamhet.

 • Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, Dans i sydost och Ronneby Kulturskola den18-19 oktober.

 

 

Samverkan

Bildningsförbundet ska fortsätta skapa mötesplatser och regionala nätverk för studieförbunden med särskilt fokus på kultur.

Bildningsförbund ska samordna de nätverk, föreningar och andra organisationer samt privata initiativ som finns i länet för samverkan och utveckling av arenor för skrivandet och berättandet för vuxna och unga vuxna, se strategi för litteratur och berättande.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska fördjupa sitt samarbete med Blekinge kompetenscentrum kring det övergripande uppdraget om Kultur och hälsa.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska i samverkan med kommunerna utveckla uppdraget Kultur i omsorgen.

 • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs de nuvarande verksamheterna i Kultur i omsorgen och möjliga utvecklingsvägar lyfts fram.
 • Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och inspirationsdagen för kultur i vården den 27 april.  

Bildningsförbundet samordnar regionala nätverk med deltagare från Bildningsförbundet, Regionen, Musik i Blekinge och verksamheterna i kommunerna. Bildningsförbundet representerar Blekinge i det nationella nätverket. Bildningsförbundet ska också arbeta för att etablera lokala nätverk i kommunerna.

Festival Spezial är en kulturfestival som arrangeras i full skala vartannat år. Festivalen sätter fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i nätet” med de andra regionala kulturinstitutionerna, kommunernas fritidskonsulenter m fl som samarrangörer

 • 2016 genomförs Festival Spezial med en räcka aktiviteter under v 15-16.

 

 

Övrig verksamhet

 jämställdhet

Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl den interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den externa som handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt överenskommelse med Region Blekinge.

 • Jämställdhetsplanen ska under året revideras.
 • Under året ska diskussioner om jämställdhet initieras inom de olika nätverken för att tillsammans formulera verksamhetsmål vad gäller jämställdhet.

 

 

uppsökande verksamhet och rehabilitering genom kultur och personcentrerad coachning, unga vuxna i Blekinge

”Unga vuxna”, är ett projekt som till viss del är en fortsättning på det tidigare ”Kultur o hälsa” med inspiration av andra delprojekt inom Paraply-projekten. Målgruppen nu är definierad som ”unga vuxna (18-29 år) i Blekinge med psykisk ohälsa”.

I projektet finns också skapandet av en kulturpool med kulturarbetare som skulle utbildas för att arbeta med målgruppen. Detta är ett område för BLB att engagera sig i. Bildningsförbundet planeras också delta med en 25-procentig projektledartjänst, finansierad i projektet.

 

samverkan med Blekinge Museum

Blekinge Museums stora utställning 2016 har invandringen till Blekinge genom historien som tema.

 • Bildningsförbundet ska tillsamman med Blekinge Museum arbeta för att stimulera studieförbund och folkhögskolor till verksamhet med anknytning till utställningen.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *