Verksamhetsplan för 2022-23

Styrelsens verksamhetsplan 2022-23

 Övergripande – långsiktig inriktning på verksamheten

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska, som företrädare för folkbildningen, vara en naturlig part i regional samverkan i Blekinge.

 

Regional partner till Studieförbunden

Studieförbunden i samverkan är studieförbundens bransch- och intresseorganisation.

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden och man arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Som bransch- och intresseorganisation arbetar man med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom folkbildningen

Regionalt arbete

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom

 • att utveckla det regionala samarbetet samt biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.
 • att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och opinionsbildande arbete.
 • att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande.

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte

 • att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och villkor
 • att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda medlemsorganisationerna
 • att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur och folkbildningen.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med bland annat folkbildning, scenkonst och kultur i omsorgen.

 

Verksamheter och aktiviteter under 2022

Medlemsuppdrag

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2022

 • att företräda folkbildningen i länet genom att
  • Kultur- o Bildningsnämnden bjuds in till styrelsens sammanträde i februari för att få Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse för samhället 2020 -Blekinge presenterad
  • opinionsbildning för folkbildningen genom debattartiklar o mediaaktiviteter
  • det planeras för att under året bilda en ideell förening, Nätverket för idéburna organisationer i Blekinge, med syfte att samla, företräda och synliggöra den ideella sektorn i länet. Bildningsförbundet söker medlemskap i föreningen och följer utvecklingen vad gäller i vilken utsträckning och i vilken roll vi ska engagera oss i verksamheten.
 • utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att
  • samla de lokala verksamheternas medarbetare till kollegium vår/höst
 • samverkan i sydost
  • samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.
 • tematiskt utvecklingsbidrag
  • inom ramen för det tematiska utvecklingsbidraget kommer Bildningsförbundet arbeta med etik- och kvalitetsfrågor inom främst studieförbunden genom att
   • erbjuda ett särskilt utvecklingsprogram för medarbetare i studieförbunden kring kvalitetsarbete i ideella organisationer
   • arrangera etikkonferens för i första hand studieförbundens medarbetare men även för kommunala och regionala beslutsfattare
   • arrangera erfarenhetsutbyte vad gäller internkontroll
   • ha etik- o kvalitetsfrågor som en stående punkt på styrelsen
 • fullfölja opinionsplanen med särskilt fokus på valrörelsen 2022

 

Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge

Den regionala kulturplanen – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 som antogs av Regionstyrelsen 2017 har förlängts och gällt också under 2021. Det innebar att överenskommelsen mellan Region Blekinge och Bildningsförbundet också förlängdes. En ny kulturplan, Regional kulturplan för Blekinge 2022 – 2025, har när detta skrivs ännu inte antagits av Regionfullmäktige varför någon ny överenskommelse inte träffats så denna text utgår från den tidigare överenskommelsen.

Av denna överenskommelse framgår att Region Blekinge betraktar BLB som regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och ”kan beskrivas vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.”

I överenskommelsen finns uppdrag/strävansmål angivna inom folkbildningen och scenkonsten.

Bildningsförbundet har även uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala anslaget till studieförbundens regionala verksamhet. Detta uppdrag ska nu verkställas i enlighet med de kriterier Kultur- o Bildningsnämnden antog i juni 2021.

 • främja barn och ungas möte med scenkonst

under slutet av 2021 har det genomförts en förstudie kring scenkonstfestivalen Skolscen Sydost som arrangerats i Ronneby i över 30 år. En ny arrangörsorganisation och en ny struktur behöver nu arbetas fram efter att Ronneby kommun lämnat som medarrangör. I början av 2022 kommer vi, med förstudien som grund, utveckla en ny organisation för festivalen med sikte på att genomföra en fysisk Skolscen Sydost-festival under v.42.

 • fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola
 • utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen”
 • ansvara för fördelning av arrangörsstöd och amatörstöd inom scenkonsten

samtliga dessa tre uppdrag är processer som kontinuerligt löper vidare i olika nätverk och samverkansformer

 • öka kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa
  • Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och inspirationsdagen för kultur i vården.
  • En fortbildnings/inspirationsdag med tema Vikten av Kultur, för chefer och kulturombud inom äldre- och funktionsstödsförvaltningar planeras under hösten 2022.

 utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”

  • Tillsammans med Musik i Blekinge schemalägga 255 musikföreställningar inom vård och omsorg
  • Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.
  • Nätverksträffar kommer att genomföras både lokalt och nationellt.
  • Projektet ”Café med Guldkant” i samarbete med Slöjd i Blekinge som planerades under 2020 där kulturarbetare kommer att vara ute på träffpunkter för att inspirera, motivera och vara behjälplig till ett aktivt skapande för personer, vilka under pandemin i stor utsträckning isolerats socialt.
 • erbjuda andra genrer
  • den uppskjutna föreställningen ”Mormors vita Baddräkt med Emelie Trossö genomförs under 2022
  • ”UT! – en lyrisk resa i naturen”, från Byteatern Kalmar Länsteater fortsätter sina föreställningar på boenden och träffpunkter.
  • Samarbetet mellan lågstadieskolor (Rödeby och Friskolan Svettpärlan) som inleddes under 2020 kommer att fortsätta vilket bl a gör att barnen sjunger ”sommarlovssånger” vid olika boenden.
  • det digitala kulturutbudet som utvecklats under pandemin kommer att vidareutvecklas under året.
 • stärka folkbildningens roll i samhällsutvecklingen (se text under Medlemsuppdragen om bl a Nätverk för idéburna organisationer i Blekinge)
 • stärka samverkan mellan studieförbunden, folkhögskolorna, kommunerna och kulturlivet
 • de läsfrämjande insatserna utvecklas genom fördjupat samarbete med folkbiblioteken
 • samarbetet fördjupas med kulturarvsaktörerna för att ta tillvara potentialen i kulturarvet som en del av samhällsutvecklingen
 • utveckla samverkan kring kompetensutveckling utifrån gemensamma utmaningar (se text under Medlemsuppdragen om arbetet med det tematiska utvecklingsbidraget)

 

Övrig verksamhet

Festival Spezial

Festival Spezial är en kulturfestival som vill sätta fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i nätet” med de andra regionala kultur-institutionerna, kommunernas fritidskonsulenter m fl som samarrangörer.

 • Festival Spezial, som är uppskjuten sedan 2020 kommer att genomföras under året. Festival Spezial bygger på ett samarbete med de inblandade regionala aktörerna och kommunerna för att få till stånd aktiviteter ”inför Festival Spezial”.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.