Verksamhetsplan för 2019-20

 

Styrelsens verksamhetsplan 2019-20

 Övergripande – långsiktig inriktning på verksamheten

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska, som företrädare för folkbildningen, vara en naturlig part i regional samverkan i Blekinge.

 

Regional partner till Studieförbunden

Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet) är studieförbundens bransch- och intresseorganisation.

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden och man arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Som bransch- och intresseorganisation arbetar man med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom folkbildningen

 

Regionalt arbete

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom

 • att utveckla det lokala samarbetet samt biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.
 • att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och opinionsbildande arbete.
 • att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande.

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte

 • att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och villkor
 • att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda medlemsorganisationerna
 • att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur och folkbildningen.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med bland annat folkbildning, scenkonst och kultur i omsorgen.

 

Verksamheter och aktiviteter under 2019

 Medlemsuppdrag

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2019

 • att företräda folkbildningen i länet genom att
  • söka träffa de politiska ledningarna i region o kommuner
  • opinionsbildning för folkbildningen genom debattartiklar o mediaaktiviteter
 • att jobba med etik o kvalitetsfrågor genom att
  • arrangera etikkonferens
  • genomlysa verksamheten i Ronneby från 2018
 • utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att
  • arbeta med gemensam kompetensutveckling
  • samla de lokala verksamheternas medarbetare till kollegium vår/höst
   • vårens kollegium, den 11 april, ägnas åt blekingsk folkbildning – nuvarande situation och utmaningar
   • höstens kollegium, den 7 november, ägnas åt redovisning av genomlysningen
 • samverkan i sydost
  • samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.

 

Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge

En ny regional kulturplan – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 antogs av Regionstyrelsen 15 november 2017. Den innebar att en ny överenskommelse mellan Region Blekinge och Bildningsförbundet tecknades.

Av denna överenskommelse framgår att Region Blekinge betraktar BLB som regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och ”kan beskrivas vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.”

I överenskommelsen finns uppdrag/strävansmål angivna inom folkbildningen och scenkonsten.

Bildningsförbundet har även uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala anslaget till studieförbundens regionala verksamhet.

 • Vid styrelsens möte i maj redovisas utvecklingen av den regionala verksamheten och till denna redovisning bjuds också Region Blekinges nämnd för kultur in för att diskutera folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala utvecklingen.
 • Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de regionala anslagen till studieförbunden.
 • främja barn och ungas möte med scenkonst
  • Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, Dans i sydost och Ronneby Kulturskola den 15-16 oktober
  • Ett särskilt projekt, KulturCrew, genomförs för att utveckla barns och ungdomars delaktighet i kulturverksamheten i skolan, se egen rubrik.
  • Ett projekt för att ge barn i förskolan möjlighet att se och förstå olika konstformer såsom dans kommer att utvecklas. Dans är en konstform som begränsas en del av den högre kostnaden jämfört med t ex teater.et. Barn får därför ingen vana hos att se och förstå dans.
 • fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola
 • utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen”
  • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs en modell för hur Blekinge-modellen kan utvecklas.
 • ansvara för fördelning av arrangörsstöd och amatörstöd inom scenkonsten
 • öka kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa
  • Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och inspirationsdagen för kultur i vården den 00 april.
  • Verksamheten i Kulturpoolen fångas och möjligheterna att introducera dem i verksamheten undersöks.
 • utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”
  • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs de nuvarande verksamheterna i Kultur i omsorgen och möjliga utvecklingsvägar lyfts fram.
  • Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.
  • En verksamhet utvecklas för hur personer som inte längre kan ta del av det offentliga kulturutbudet genom digital teknik ska kunna ta del av utbud som nu görs tillgängligt från olika kulturinstitutioner.
 • stärka folkbildningens roll i samhällsutvecklingen
  • aktiviteter kring Demokratiinitiativet och ”En hälsning från Sveriges föreningsliv” …
 • stärka samverkan mellan studieförbunden, folkhögskolorna, kommunerna och kulturlivet
  • vårens kollegium, den 11 april, ägnas åt blekingsk folkbildning – nuvarande situation och utmaningar
  • höstens kollegium, den 7 november, ägnas åt redovisning av genomlysningen
 • de läsfrämjande insatserna utvecklas genom fördjupat samarbete med folkbiblioteken
  • Utdelandet av Årets Blekingebok återupptas .
 • samarbetet fördjupas med kulturarvsaktörerna för att ta tillvara potentialen i kulturarvet som en del av samhällsutvecklingen
 • utveckla samverkan kring kompetensutveckling utifrån gemensamma utmaningar

Övrig verksamhet

jämställdhet

Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl den interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den externa som handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt överenskommelse med Region Blekinge.

 • Jämställdhetsplanen ska under året revideras. 
 • Under året ska diskussioner om jämställdhet initieras inom de olika nätverken för att tillsammans formulera verksamhetsmål vad gäller jämställdhet.

Festival Spezial

Festival Spezial är en kulturfestival som vill sätta fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i nätet” med de andra regionala kultur-institutionerna, kommunernas fritidskonsulenter m fl som samarrangörer.

 • Festival Spezial genomförs 2019 i den mindre versionen.

KulturCrew

KulturCrew är ett treårigt projekt med huvudsyfte att utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta samt att fler unga i kommunen ska ta del av kultur. Målgruppen är elever i grundskolans år 4-9 och gymnasieskolan. Kulturcrew ska drivas i samarbete med andra regionala kulturorganisationer och omfatta Blekinge och Kronoberg. Projektet finansieras med anslag från de två regionerna. Bildningsförbundet är projektägare, en särskild projektplan finns upprättad och projektet går nu in på sitt andra år.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.