Verksamhetsplan för 2018-19

 

Styrelsens verksamhetsplan 2018-19

 Övergripande – långsiktig inriktning på verksamheten

Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlems-organisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska, som företrädare för folkbildningen, vara en naturlig part i regional samverkan i Blekinge.

 

Regional partner till Studieförbunden

Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet) är studieförbundens bransch- och intresseorganisation.

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden och man arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Som bransch- och intresseorganisation arbetar man med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom folkbildningen

 

Regionalt arbete

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom

–          att utveckla det lokala samarbetet i lokala samverkansråd, samt biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.

–          att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och opinionsbildande arbete.

–          att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande.

 

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte

–          att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och villkor

–          att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda medlemsorganisationerna

–          att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur och folkbildningen.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med bland annat folkbildning, scenkonst, kultur i omsorgen.

 

Verksamheter och aktiviteter under 2018

Medlemsuppdrag

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2018

–          att företräda folkbildningen i länet genom att

o   söka träffa de politiska ledningarna i region o kommuner

o   marknadsföra folkbildningen genom debattartiklar o mediaaktiviteter

 

–          att jobba med etik o kvalitetsfrågor genom att

o   arrangera etikkonferens

o   genomlysa verksamheten i Karlskrona från 2017

 

–          utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att

o   arbeta med koordination av kulturarrangemang

o   arbeta med gemensam kompetensutveckling

o   sprida goda exempel i verksamheterna

o   samla de lokala verksamheternas medarbetare till kollegium vår/höst

 

–          samverkan i sydost

o   samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.

 

Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge

En ny regional kulturplan – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 antogs av Regionstyrelsen 15 november 2017. Den innebär att en ny överenskommelse mellan Region Blekinge och Bildningsförbundet behöver tecknas.

I avvaktan på denna utgår detta avsnitt från den överenskommelse som tecknades 2015 för perioden 2015–2017. Överenskommelsen grundar sig på Blekingestrategin och Blekinges regionala kulturplan 2015–2017. De regionala kulturverksamheterna ska särskilt beakta de horisontella målen i Blekingestrategin.

Villkoren grundas på de regionalt prioriterade områdena i den gällande kulturplanen, vilka är:

–          Barn och unga

–          Tillgänglighet

–          Samverkan

–          Delaktighet och mångfald

–          Internationellt

 

Blekinge Läns Bildningsförbunds uppdrag

Blekinge Läns Bildningsförbund är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och har ett medlemsuppdrag som övergripande kan beskrivas att vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.

Bildningsförbundet har uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala anslaget till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet ska vara ett stöd för kommunerna i Blekinge och de lokala studieförbunds-enheterna som i frågor som rör studieförbundsanslag, uppföljning och utvärdering av den lokala och regionala verksamheten.

   • Vid styrelsens möte i maj redovisas den regionala verksamheten och till denna redovisning bjuds också Region Blekinges nämnd för kultur in för att diskutera folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala utvecklingen.

 

   • Bildningsförbundet ska skapa mötesplatser mellan kulturaktörer och studieförbund i kommunerna.

 

   • Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de regionala anslagen till studieförbunden.

 

   • Bildningsförbundet ska ta initiativ till överläggningar med Region Blekinge om utformningen av villkoren för de regionala anslagen till studieförbunden

 

Bildningsförbundet ska under period stärka utvecklingen av följande regionalt prioriterade områden:

 

Barn och unga –

Bildningsförbundet ska fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola samt utveckla samordningen av Blekingemodellen i samverkan med verksamhetsföreträdare för andra konstformer.

   • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs en modell för hur Blekinge-modellen kan utvecklas.

 

   • Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, Dans i sydost och Ronneby Kulturskola den 16 – 17 oktober

 

   • Ett särskilt projekt, KulturCrew, genomförs för att utveckla barns och ungdomars delaktighet i kulturverksamheten i skolan, se egen rubrik.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska tillsammans med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg utveckla det läsfrämjande arbetet för barn och unga, se strategi för litteratur och berättande.

 

Tillgänglighet

Blekinge läns Bildningsförbund ska genom Regional digital agenda ta fram en långsiktig plan för digitala lotsar.

   • Bildningsförbundets plan för digitala lotsar uppdateras och aktualiseras inom Regional digital agenda.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska lyfta fram årets utkomna litteratur från Blekinge i hela länet, se strategi för litteratur och berättande.

   • Utdelandet av Årets Blekingebok återupptas och delas ut under Berättarkraft.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ansvarar för arrangörsstödet, detta ska användas till att stödja arrangörer över hela länet och stimulera nya arrangörer. Även föreningar kan söka stöd för scenkonstarrangemang.

 

Delaktighet och mångfald –

Bildningsförbundet ska utveckla det läsfrämjande arbetet genom samverkan med andra organisationer, med ett särskilt ansvar för vuxna ovana läsare.

   • Studieförbundens deltagande i Berättarkraft lyfts fram.

 

Blekinge Läns Bildningsförbund ska fördela stöd till amatörer på teater- och dansområdet. Det regionala bidraget till teatersamordning ska avse den verksamhet som Bildningsförbundet och länsteaterföreningen samarbetar kring och som finansieras genom statliga bidrag via Region Blekinge. Samordningen avser dels kontakter mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och länets arrangörer och amatörer, dels Riksteatern Blekinges regionala verksamhet.

 

Samverkan

Bildningsförbundet ska fortsätta skapa mötesplatser och regionala nätverk för studieförbunden med särskilt fokus på kultur.

Bildningsförbund ska samordna de nätverk, föreningar och andra organisationer samt privata initiativ som finns i länet för samverkan och utveckling av arenor för skrivandet och berättandet för vuxna och unga vuxna, se strategi för litteratur och berättande.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska fördjupa sitt samarbete med Blekinge kompetenscentrum kring det övergripande uppdraget om Kultur och hälsa.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska i samverkan med kommunerna utveckla uppdraget Kultur i omsorgen.

   • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs de nuvarande verksamheterna i Kultur i omsorgen och möjliga utvecklingsvägar lyfts fram.

 

Bildningsförbundet samordnar regionala nätverk med deltagare från Bildningsförbundet, Regionen, Musik i Blekinge och verksamheterna i kommunerna. Bildningsförbundet representerar Blekinge i det nationella nätverket. Bildningsförbundet ska också arbeta för att etablera lokala nätverk i kommunerna.

   • Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.

 

   • Verksamheten i Kulturpoolen fångas och möjligheterna att introducera dem i verksamheten undersöks.

 

   • Ett projekt med Kulturpoolen med bild och form genomförs i äldreomsorgen

 

   • Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och inspirationsdagen för kultur i vården den 25 april.

 

   • I höst kommer det att genomföras personalfortbildning med Kristin Borgehed liksom ”Kulturprogrammet i socialpsykiatrin”

 

Festival Spezial är en kulturfestival som vill sätta fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i nätet” med de andra regionala kultur-institutionerna, kommunernas fritidskonsulenter m fl som samarrangörer

   • Festival Spezial genomförs 2018 med en fortbildningsdag den 10 april.

 

Övrig verksamhet

jämställdhet

Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl den interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den externa som handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt överenskommelse med Region Blekinge.

   • Jämställdhetsplanen ska under året revideras.

 

   • Under året ska diskussioner om jämställdhet initieras inom de olika nätverken för att tillsammans formulera verksamhetsmål vad gäller jämställdhet.

 

KulturCrew

KulturCrew är ett treårigt projekt med huvudsyfte att utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta samt att fler unga i kommunen ska ta del av kultur. Målgruppen är elever i grundskolans år 4-9 och gymnasieskolan. Kulturcrew ska drivas i samarbete med andra regionala kulturorganisationer under namnet Sydost Kultur och omfatta Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Projektet finansieras med anslag från de tre regionerna. Bildningsförbundet är projektägare, en särskild projektplan finns upprättad och en projektledare kommer att anställas från andra halvåret 2018 för att samordna verksamheterna i de tre länen

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.