kommunala anslag

Ny rekommendation om fördelning av kommunala anslag

Folkbildningsrådet beslöt i december 2016 revidera villkor och fördelningskriterier för statsbidragen till studieförbunden. Utifrån detta har Bildningsförbundet tagit en ny rekommendation om kommunala regler.

Bildningsförbundet menar att det finns stora fördelar med att så långt möjligt följa Folkbildningsrådets Statsbidrag till studieförbund, för att förenkla administration och undvika lokala tolkningar och definitioner som skapar merarbete utan motsvarande mervärde för studieförbunden eller kommunerna utan riskerar att fördyra administrationen vilket ingen vill.

Statens stöd till studieförbunden bygger på en stor tillit till studieförbundens kompetens och förmåga att självständigt forma och ta ansvar för sin verksamhet. Det är en god princip som gärna bör prägla också kommunernas anslagsgivning.

Kommunerna har ett rimligt intresse av att studieförbundens verksamhet är anpassad till de lokala förutsättningarna och ser de lokala behoven. Ett sådant intresse står på intet sätt i konflikt till studieförbundens intresse av en levande lokal verksamhet. Detta förutsätter en fungerande lokal dialog mellan studieförbund och kommuner. Ansvaret för detta är gemensamt.

Studieförbundens utgångspunkt är att deras verksamhet stärker det lokala samhället genom att ge utrymme för människors engagemang, ge möjligheter till utveckling av individer och samhällen och stärka demokrati och delaktighet i lokalsamhället.

BLB – rekommendation om kommunala anslag