Skip to content

Bildningsförbundet samlade ett 60-tal till demokratikonferens

Den 27 maj 2024 samlades anställda på studieförbund tillsammans med representanter för olika delar av civilsamhället på Marinmuseum i Karlskrona för att samtala om demokrati och hur vi kan stärka den.

Dagen inleddes med en liten film om vad folkbildning är och dess roll i Sveriges demokratiutveckling. Därefter hälsade Sara Högelius, länsbidlingskonsulent Blekinge läns bildningsförbund välkommen med några väl valda ord om folkbildningens roll för demokratin nu, då och framåt. Hanna Schubert, ViMåstePrata presenterade sig och ett citat om att demokrati är det tillstånd i vilket alla mänskliga varelser får möjligheten att bli subjekt, något som återkom några gånger under dagen. Sara lämnade över till moderatorerna Erika Silfver och Maria Ottosson, båda folkhögskollärare.

Deltagarna satt i grupper med en samtalsledare vid varje bord. Inledningsvis fick de lära känna varandra med hjälp av ViMåstePratas dialogkort. Sen var det dags för dagens huvudtalare, tillika demokratitalare, Maria Leissner. Maria har mångårig erfarenhet av demokratiarbete såväl nationellt som internationellt, inte minst som partiledare för Folkpartiet. Passet omfattades av tre delar med utgångspunkt i:

  • Vad är demokrati?

  • Vilka är demokratins utmaningar?

  • Hur möter vi utmaningarna?

Efter varje del fördes samtal vid borden. Samtalen resulterade i dokumentation på stora papper som samtalsledarna sedan tog med sig till ett avslutande panelsamtal där också Maria Leissner medverkade. Maria påminde om det informella demokratiarbete som ofta pågår på mindre order där grannar hjälps åt med att från bortsprungna katter till engagemang för flyktingar och att det finns hopp att hämta i det.

Paneldeltagarna Annette Rydell, ordförande Blekinge Läns Bildningsförbund,  David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, Jesper Rehn, vice ordförande Studieförbundet Vuxenskolan, Nicklas Carlsson, projektledare Live in Blekinge, Mathias Roos, chef RF-SISU i Blekinge och Maria Leissner, diplomat och politiker (L) tog med sig resultaten från samtalen vid borden i ett panelsamtal lett av moderatorerna. Många fokuserade på att det är svårt att mobilisera unga. Mathias Roos menade att vi vuxna har anledning att vara självkritiska och bland andra Annette Rydell pekade på vikten av tillit också till dem som står långt från folkbildning och civilsamhälle. Jesper Rehn lyfte att folkbildningen behöver samverka när resurserna krymper och att mötesplatser kan se ut på många sätt, både fysiska och digitala.

Blekinge är en tillväxtregion och panelen var enig om att folkbildningens roll är viktig, både för att de som ska flytta till regionen ska kunna utbilda sig, men också för att skapa en meningsfull fritid, ett kulturliv, sammanhållning och goda samtal mellan människor. Niklas Carlsson arbetar med regionens dragningskraft för att få den att växa och ser att civilsamhället är en kraft man behöver räkna med.

Panelen avslutades och därmed förmiddagens program med några ord från moderatorerna. Men innan deltagarna kunde gå hem eller på lunch uppmärksammades kampanjen #studieförbundensamlarsverige med musik från Trumbolaget och några ord från David Samuelsson och Magnus Manhammar, riksdagsledamot (S) med en uppmaning att skriva på den namninsamling mot nedskärningarna som ska lämnas till ansvarig minister den 11 juni.

Eftermiddagen riktade sig enbart till anställda på studieförbund och inleddes med en kreativ workshop där samtliga studieförbund fick gestalta sina särarter, profiler och verksamhetsåtaganden. Det blev hög stämning och fantastiska alster!

Det sista passet för dagen leddes av David Samuelsson som berättade om de demokrativillkor som kom från regeringen tidigare i vår och dess påverkan på studieförbundens verksamhet. Hans viktigaste budskap är att vi redan gjort mycket för att förtydliga demokratin kvalitetsarbetet och att vi därför är väl förberedda för när demokrativillkoren omsätts i praktiken.

Dagen avslutades med en förhoppning om att vi ses igen den 20 november när de regionala demokratikonferenserna ska sammanfattas i en digital konferens, om inte före!

Foto: Dena Eidi

Back To Top