Verksamhetsplan för 2020-21

Styrelsens verksamhetsplan 2020-21

 

Övergripande – långsiktig inriktning på verksamheten

 Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter och problem. Bildningsförbundet ska kunna ge stimulans och impulser för utveckling. Medlemsorganisationernas frihet och olika idériktningar ska respekteras.

Bildningsförbundets viktigaste uppgift är att aktivt företräda och bevaka medlemsorganisationernas intressen. Det gäller såväl folkbildningens villkor som dess roll och uppgifter i samhället. Bildningsförbundet skall främja folkbildningens arbete genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Bildningsförbundet ska, som företrädare för folkbildningen, vara en naturlig part i regional samverkan i Blekinge.

 

Regional partner till Studieförbunden

Studieförbunden i samverkan är studieförbundens bransch- och intresseorganisation.

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden och man arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Som bransch- och intresseorganisation arbetar man med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Genom Studieförbunden har studieförbunden en stark nationell samverkansorganisation och genom länsbildningsförbunden har studieförbunden möjligheten att gemensamt driva angelägna frågor på regional och lokal nivå.

Länsbildningsförbundets uppgift blir då att regionalt och lokalt arbeta med dessa uppgifter för både studieförbund och andra medlemsorganisationer inom folkbildningen.

 

Regionalt arbete

I uppdraget att vara folkbildningens samverkansorgan i Blekinge skall Bildningsförbundet arbeta för medlemsorganisationernas bästa genom

 • att utveckla det regionala samarbetet samt biträda i diskussioner i bidrags-, folkbildnings- och kulturfrågor.
 • att stimulera och stödja medlemsorganisationerna till ökat informations- och opinionsbildande arbete.
 • att bidra till att göra bilden av folkbildningen tydlig och intresseväckande.

Bildningsförbundet skall genom aktivt samarbete med olika organisationer, myndigheter och institutioner samt genom arbete i gemensamma organ och arbetsgrupper företräda medlemsorganisationerna i syfte

 • att öka kunskaperna och förståelsen för folkbildningsarbetets betydelse och villkor
 • att skapa en grund för breddat samarbete mellan dessa och de enskilda medlemsorganisationerna
 • att påverka dessa organ för att på olika sätt arbeta för bättre villkor för kultur och folkbildningen.

Blekinge Läns Bildningsförbund ska, i enlighet med särskild överenskommelse, på Region Blekinges uppdrag arbeta med bland annat folkbildning, scenkonst och kultur i omsorgen.

 

Verksamheter och aktiviteter under 2020

Medlemsuppdrag

Styrelsen prioriterar följande verksamheter under 2020

 • att företräda folkbildningen i länet genom att
  • söka träffa de politiska ledningarna i region o kommuner
  • Kultur- o Bildningsnämnden bjuds in till styrelsens sammanträde i februari
  • opinionsbildning för folkbildningen genom debattartiklar o mediaaktiviteter
 • att jobba med etik o kvalitetsfrågor genom att
  • arrangera etikkonferens
  • genomlysa verksamheten i Karlskrona från 2019
 • utveckla samverkan mellan medlemmarna genom att
  • arbeta med gemensam kompetensutveckling?
  • samla de lokala verksamheternas medarbetare till kollegium vår/höst
 • samverkan i sydost
  • samverkan med Kronobergs och Kalmar läns bildningsförbund fortsätter i enlighet med de avtal och överenskommelser som träffats.

Uppdrag enligt överenskommelse med Region Blekinge

En ny regional kulturplan – Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020 antogs av Regionstyrelsen 15 november 2017. Den innebar att en ny överenskommelse mellan Region Blekinge och Bildningsförbundet tecknades.

Av denna överenskommelse framgår att Region Blekinge betraktar BLB som regionalt samverkansorgan för folkbildningen i regionen och ”kan beskrivas vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge. Här skapas förutsättningar för dialog om kvalitet, etik och verksamhetsutveckling.”

I överenskommelsen finns uppdrag/strävansmål angivna inom folkbildningen och scenkonsten.

Bildningsförbundet har även uppdraget att föreslå en fördelning av det regionala anslaget till studieförbundens regionala verksamhet.

 • Vid styrelsens möte i maj redovisas utvecklingen av den regionala verksamheten och till denna redovisning bjuds också Region Blekinges nämnd för kultur in för att diskutera folkbildningens roll i Blekinges kulturplan och den regionala utvecklingen.
 • Bildningsförbundet kommer att upprätta förslag till fördelning av de regionala anslagen till studieförbunden.

 

 • främja barn och ungas möte med scenkonst
  • Skolscen Sydost genomförs tillsammans med Riksteatern Blekinge, Regional dansutveckling och Ronneby Kulturskola den 13-14 oktober
  • Ett särskilt projekt, KulturCrew, genomförs för att utveckla barns och ungdomars delaktighet i kulturverksamheten i skolan, se egen rubrik.
 • fördela subventioner till scenkonst i förskola, skola och gymnasieskola
  • Den pågående diskussionen om formerna för detta slutförs.
 • utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen”
  • Diskussionen som påbörjades inom Region Blekinge om former och innehåll i Blekinge-modellen slutförs.
 • ansvara för fördelning av arrangörsstöd och amatörstöd inom scenkonsten
 • öka kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa
  • Tillsammans med Musik i Blekinge genomförs den årliga utbuds- och inspirationsdagen för kultur i vården den 15 april.
  • De påbörjade kulturaktiviteterna på utvalda boenden för att pröva hur man med deltagare från Kulturpoolen kan utveckla den lokala verksamheten slutförs och utvärderas.
  • En fortbildningsdag för enhetschefer och kulturombud inom äldreförvaltningar samt representanter från studieförbund arrangeras hösten 2020. Huvudtemat blir hur digitala kan utvidga det kulturella utbudet.
 • utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”
  • Tillsammans med Musik i Blekinge schemalägga 258 musikföreställningar inom vård och omsorg
  • Tillsammans med Musik i Blekinge beskrivs de nuvarande verksamheterna i Kultur i omsorgen och möjliga utvecklingsvägar lyfts fram.
  • Bildningsförbundet organiserar nätverk för verksamheterna i äldreomsorgen respektive omsorgsverksamheterna.
  • En verksamhet utvecklas för hur personer som inte längre kan ta del av det offentliga kulturutbudet genom digital teknik ska kunna ta del av utbud som nu görs tillgängligt från olika kulturinstitutioner.
 • stärka folkbildningens roll i samhällsutvecklingen
 • stärka samverkan mellan studieförbunden, folkhögskolorna, kommunerna och kulturlivet
 • de läsfrämjande insatserna utvecklas genom fördjupat samarbete med folkbiblioteken
 • samarbetet fördjupas med kulturarvsaktörerna för att ta tillvara potentialen i kulturarvet som en del av samhällsutvecklingen
 • utveckla samverkan kring kompetensutveckling utifrån gemensamma utmaningar

Övrig verksamhet

jämställdhet

Bildningsförbundet fastställde 2013 en jämställdhetsplan som omfattar såväl den interna verksamheten som handlar om styrelse och personal, som den externa som handlar om de regionala kulturpolitiska uppdragen enligt överenskommelse med Region Blekinge.

 • Jämställdhetsplanen ska under året revideras.

Festival Spezial

Festival Spezial är en kulturfestival som vill sätta fokus på kultur för alla, speciellt för personer i behov av särskilt stöd. Bildningsförbundet håller ihop processen och är ”spindeln i nätet” med de andra regionala kultur-institutionerna, kommunernas fritidskonsulenter m fl som samarrangörer.

I samband med Festival Spezial kommer en fortbildningsdag för enhetschefer och kulturombud inom Funktionsstödsförvaltningen att genomföras, tanken är att den ska inspirera och motivera till fler kulturella aktiviteter.

 • Festival Spezial genomförs med en festivaldag 24 april.
 • En fortbildningsdag arrangeras 23 april.

KulturCrew

KulturCrew är ett treårigt projekt med huvudsyfte att utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta samt att fler unga i kommunen ska ta del av kultur. Målgruppen är elever i grundskolans år 4-9 och gymnasieskolan. Kulturcrew ska drivas i samarbete med andra regionala kulturorganisationer och omfatta Blekinge och Kronoberg. Projektet finansieras med anslag från de två regionerna. Bildningsförbundet är projektägare, en särskild projektplan finns upprättad och projektet går nu in på sitt tredje och sista år.

Under året kommer frågan om fortsättning av verksamheten att slutföras.

kulturplan 2022-2025

Under 2020 kommer Region Blekinge att formulera en ny kulturplan för perioden 2022-2025. Ett avsnitt i kulturplanen handlar om folkbildning men formerna för hur detta ska arbetas fram är ännu inte klara.

Många andra avsnitt av kulturplanen berör Bildningsförbundets medlemmar varför processen behöver följas noga.

 • Kulturplanen tas upp på vårens kollegium.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.