Skip to content

Inledning

I denna personuppgiftspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför, hur vi hanterar personuppgifter samt hur länge de lagras. Vi informerar också om vilka rättigheter du har i förhållande till oss.

Om du har frågor som rör vår personuppgiftshantering är du alltid välkommen att höra av dig till oss:

Blekinge Läns Bildningsförbund
att Peter Johansson
Ronnebygatan 2, 371 32 KARLSKRONA
peter.johansson@blb.k.se
0455-30 51 41

Information till

prenumeranter på nyhetsbrev, kontaktpersoner inom kommunal omsorg och/eller föreningsliv, förmedlade artister, förtroendevalda, ledamöter i kommittéer/arbetsgrupper/samråd och liknande, samt deltagare i konferenser

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant, anmäler dig som kontaktperson, förmedlas till kulturarrangemang eller begär att få ingå i vårt utbud av artister, anmäler dig till eller utses till kommitté/arbetsgrupp/samråd eller liknande, eller deltar i konferens som vi arrangerar.

Personuppgiftsansvarig

Blekinge Läns Bildningsförbund (835 600 – 1381), i fortsättningen BLB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och tar ansvar för att denna behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

BLB samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.

Dina uppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla tjänst, förmedla dig som artist, kalla dig till möten eller informera dig som förtroendevald eller ingående i kommitté/ arbetsgrupp/samråd eller liknande, informera dig som konferensdeltagare, eller för att hålla dokumentation över ekonomiska transaktioner enligt bokföringslag och annan tillämplig lagstiftning.

Data som behandlas är det du själv uppger när du anmäler dig som prenumerant, kontaktperson, artist eller som du uppger när vi ber om uppgifter inför konferens eller som förtroendevald eller ledamot i kommitté/arbetsgrupp/samråd eller liknande.

Personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får BLB lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifterna kommer bara att användas inom BLB för rekryteringsändamål. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekryteringen. Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras hos oss i 6 månader efter att rekryteringsärendet avslutats och gallras därefter.

Överföring av uppgifter

Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat än det som informerats om utan ditt samtycke. Vi säljer aldrig uppgifter till tredje part. Däremot kan uppgifter komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet, kontakterna eller kulturförmedlandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Detta innebär också att uppgifter om förtroendeuppdrag, samt deltagande i kommitté/arbetsgrupp/samråd eller liknande kan komma att arkiveras i enlighet med våra Riktlinjer för arkivverksamheten.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

  • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke.
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
  • Begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan bara göras förutsatt att BLB inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund, t ex bokförings- och skattelagstiftning.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Registerutdrag

Du kan få utdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran görs genom att kontakta oss via telefon, e-post eller brev.

Säkerhet

Blekinge Läns Bildningsförbund anstränger sig för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att hantera personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder.

 

Fastställd av styrelsen 2018-11-01

Back To Top